Gemensamma steg för ett hållbart Uppsala

Kampanjen Klimatlätt Uppsala genomfördes från hösten 2018 till våren 2020, med syfte att engagera och inspirera medborgare i Uppsala län att leva mer hållbart och minska det egna klimatavtrycket från konsumtionen. Kampanjen var ett samarbete mellan en rad olika samhällsaktörer som tillsammans vill skapa ett hållbart Uppsala genom samverkan och ökat medborgarengagemang i klimatfrågan.

Initiativtagare till kampanjen var Uppsala kommun, Chalmers tekniska högskola, klimatkalkylatorn Svalna, Göteborgs universitet, Region Uppsala, Sensus, Studiefrämjandet, Svenska kyrkan, Uppsalahem och Energi- och klimatrådgivarna i Uppsala län. Kampanjen genomfördes inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Läs gärna mer om kampanjens resultat och lärdomar i:
Broschyr om Klimatlätt Uppsala
För en mer utförlig analys av kampanjen, se:
Slutrapport Klimatlätt Uppsala

Resultaten från kampanjen visar att de metoder som användes faktiskt minskar klimatpåverkan från konsumtionen och har potential att förfinas för att bidra till ökad takt på minskningen samt att nå ännu fler människor. Det finns också en stor styrka i en projektorganisation där många aktörer från olika samhällssektorer samarbetar och vill åt samma håll. Därför planeras i nuläget för fortsätt utveckling av arbetssätt och metoder som underlättar för medborgarna att göra med hållbara val i sin vardag.

"Energi- och klimatrådgivarna i Uppsala län är en kostnadsfri och opartisk tjänst som ger råd kring energieffektivisering och förnybar energi till hushåll, företag och organisationer. För oss är det självklart att vara med i Klimatlätt eftersom vi vill vara med och underlätta för alla som bor och verkar i länet att göra hållbara val i sin vardag. Vi bidrar med tips och råd kring att använda energi effektivt och miljöanpassat."

Energi - och klimatrådgivarna i Uppsala län

"Vi som jobbar med Hållbart resande i Uppsala kommun vill ta ansvar för omställningen till ett resurseffektivt och hållbart samhälle genom att förenkla för alla som bor och verkar i kommunen att leva klimatsmart. Här kan vi på Hållbart resande bidra med klimatsmarta lösningar inom resande och transporter."

Uppsala kommun, trafik och samhälle

"Att få fler att leva och resa hållbart är en del av vårt uppdrag. Därför är det självklart för oss att delta i Klimatlätt. Genom att vi finns och många utnyttjar vår trafik bidrar vi till att minska samhällets miljö- och klimatpåverkan. Klimatlätt är ännu ett verktyg på vägen mot ett hållbart Uppsala län – tillsammans med övriga deltagare i Klimatlätt kan vi göra skillnad. "

Region Uppsala

"För Uppsala kommun är det självklart att delta och vara drivande i Klimatlätt. Vi har möjlighet som kommun att samla helt olika samhällsaktörer men med ett gemensamt mål och vilja att påskynda klimatomställningen. Tillsammans erbjuder vi uppsalaborna en samlad plattform för inspiration och dialog kring hållbara livsstilar."

Uppsala kommun

"Sensus vill verka för att skapa mötesplatser kring viktiga hållbarhetsfrågor. Vi utgår från människors engagemang och vilja att lära sig mer om klimatet och hur vi kan agera tillsammans. Genom att mötas kring klimatfrågan kan vi lära av varandra, inspireras och aktiveras tillsammans, och det vill Sensus bidra till."

Sensus studieförbund

"Studiefrämjandet vill vara det hållbara studieförbundet. Det är viktigt att vi gör något för att stötta, hjälpa, informera och upplysa människor om vad de kan göra för att minska sitt klimatavtryck och bli mer hållbara. Det som gör Klimatlätt unikt är blandningen och bredden av aktörer som tillsammans vill verka för en gemensam sak."

Studiefrämjandet

"Klimatlätt och appen Svalna ska hjälpa Uppsalas invånare att minska sitt klimatavtryck. Det stämmer väl överens med vår vision ”Tillsammans för ett levande Uppsala”. Genom Klimatlätt hoppas vi att både hyresgäster och medarbetare ska få stöd för att göra skillnad i sin vardag."

Uppsalahem