Vanliga frågor och svar

Hur fungerar Svalna?

Svalnas klimatkalkylator analyserar den information du lämnar om dina vanor gällande mat, vardagsresor, flygresor och boende och beräknar hur stora växthusgasutsläpp du orsakar på ett år. En betydande del av våra utsläpp kommer dock från konsumtion som inte ingår i dessa baskategorier, t ex från kläder, fika, elektronik, hälsa och skönhet. Det är detta som skiljer Svalna från andra klimatkalkylatorer. Genom att kategorisera och analyserar köpen du gör med ditt bankkort får du en mer detaljerad och uppskattning av dina utsläpp.

Hur vet Svalna hur stora koldioxidutsläpp som orsakas av ett visst köp?
Om en användare köper någonting kategoriserar Svalna köpet beroende på var man handlade (t ex kategoriseras ett köp från en vanlig matvarubutik som ”livsmedel”). Du kan också själv kategorisera om köp så att de hamnar i rätt kategori. För varje kategori har Svalna uppskattat ett mått på ”utsläpp per krona”. Dessa är baserade på Statistiska centralbyråns Miljöräkenskapsdata, vilka i sin tur baseras på data om nationalräkenskaperna (fakta om landets ekonomiska aktiviteter och utveckling) kopplat till utsläpp per bransch och konsumtionsstatistik. Låter det krångligt? Kortfattat används ett snitt för hur mycket utsläpp en krona i en viss kategori i Sverige orsakar för att beräkna koldioxidutsläpp. Mycket förenklat, men över tid ger det en god uppskattning av utsläppen.

Snittsvensken släpper ut tio ton växthusgaser per person och år enligt statistik från Naturvårdsverket. Är mina utsläpp i Svalna jämförbara med snittsvenskens tio ton, inkluderas alla utsläpp?
Vi är drygt tio miljoner invånare i Sverige och konsumtionsutsläppen är 100 miljoner ton växthusgaser per år så vi ligger på cirka 10 ton per person. Utslaget betyder det att en familj på fyra personer orsakar i genomsnitt 40 ton växthusgaser. Eftersom Svalna mäter användarens konsumtion och delar upp vissa utsläpp så som uppvärmning på antalet personer i hushållet medan andra köp såsom bensin eller kläder inte delas upp är det svårt att som användare jämföra sig direkt med det svenska genomsnittet. Vi planerar att istället ställa användaren i relation till genomsnitt på andra användare med samma familjekonstellation för att på det här sättet ge relevant feedback.
Bland de utsläpp som inte alls ingår i appens beräkningar är sådana som orsakas av det som kallas offentlig konsumtion. Dit hör bland annat skola och utbildning, barn- och äldreomsorg, sjukvård samt förvaltning (regering, myndigheter, etc) och försvar. Dessa utsläpp beräknas till ca 1,3 ton växthusgaser per svensk och år.

Hur trovärdigt är er uppskattning av mitt klimatavtryck?
Ditt klimatavtryck är en uppskattning beräknat utifrån dina transaktioner och de uppgifter som du själv fyller i. Vissa av dina transaktioner kommer att bli okategoriserade eller felaktigt kategoriserade, alltså är inte 100 % av din konsumtion medräknad i det klimatavtryck du ser. Genom att själv kontrollera hur olika inköp kategoriserats kan du förbättra träffsäkerheten. Svalnas beräkningar är grova men fångar alla relevanta delar av din konsumtion.

Beräkningar och vad som ingår

Vilka transaktionsposter ingår i mitt beräknade klimatavtryck?
Poster som dragits direkt från kontot eller betalningar med ditt debit-kort ingår i ditt beräknade klimatavtryck samt betalningar med alla kort du kopplat till Svalna. Överföringar mellan konton ska inte tas med i beräkningarna då det inte genererar något klimatavtryck.

Hur är mitt ”Önskvärt mål” beräknat?
För att ge dig en uppskattning av hur mycket du skulle behöva minska dina utsläpp för att bidra till att nå tvågraders-målet har Svalna använt forskning på området. För att ha en rimlig chans att nå tvågradersmålet behöver alla människor i genomsnitt släppa ut ungefär 1 ton växthusgaser per person år 2050. Vi har antagit en linjär minskningstakt så att du minskar lika mycket varje år. Det är möjligt att minskningar kan ske snabbare i framtiden på grund av ny teknik och att vi inte behöver minska lika snabbt idag, samtidigt skickar dina beteendeförändringar och investeringar signaler till marknaden och politiken om vad du och andra tycker är viktigt.

När man köper dyrare mat av högre kvalitet/ekologisk/närproducerad, blir då klimatutsläppet högre för den transaktionen?
Utsläppen från mat och dryck beräknas främst med hjälp av profilinformation, det vill säga uppgifter som du manuellt lägger in i appen. Svaren på de frågor som appen ställer till dig om dina matvanor används för att beräkna din genomsnittliga kost, det vill säga hur mycket du i genomsnitt äter av olika matvaror, och utifrån detta beräkna de årliga utsläppen från din matkonsumtion. Denna siffra jämförs sedan med de genomsnittliga utsläppen från svensk matkonsumtion, som beräknas vara ca 2,0 ton växthusgaser per person och år. Relationen mellan dessa används för att räkna om den genomsnittliga utsläppsfaktorn per krona för svensk matkonsumtion, som är ca 0,08 kg växthusgaser per krona, till en utsläppsfaktor per krona som är giltig med hänsyn till dina kostvanor.

Om den mängd kronor du spenderar på mat är mycket större än normalt för en vuxen svensk antar appen att du handlar mat åt fler vuxna än dig själv. Utsläppen från dina matinköp fördelas då på det antal vuxna som bor i hushållet (som du har skrivit in i profilinformation i appen under rubriken ”Boende”). Om du tvärtom spenderar mycket mindre på mat än normalt för en vuxen svensk antar appen att någon annan gör dina matinköp. Appen lägger då ändå till dina matutsläpp (som beräknas från din profilinformation) till dina totala utsläpp.

Varför får jag utsläpp från exempelvis försäkringskostnader eller bredband?
Svalna använder en metodik för utsläppsberäkningar som uppskattar utsläppen från en viss sektor genom att analysera alla inköp som görs av företag inom den här sektorn och vilka utsläpp det motsvarar. Försäkringspremien du betalar används av försäkringsbolaget för att bekosta reparationer eller ersättningsköp för andra försäkringstagare. Bil- eller badrumsreparationer, nybilsköp eller andra ärenden innebär en hel del utsläpp och eftersom försäkringsbolaget tar den här kostnaden (och därmed utsläppen) innebär det att utsläppen från din premie är ganska hög. Samtidigt skulle försäkringsbolaget betala för utgifter som annars skulle orsaka utsläpp. Bredband genererar utsläpp för el/utbyggnation o.s.v. även om de inte är så stora. Det ska således räknas med i avtrycket.

På min elfaktura är både elnätsavgift och elförbrukning inkluderad, hur beräknar Svalna utsläppen här?
I dagsläget använder Svalna en schablon där totala utsläpp från all konsumerad el delas med hushållens totala utgifter till elbolagen, alltså både nät och förbrukning. Det ger en grov men någorlunda korrekt uppskattning av utsläppen från den här sektorn. Vi gör alltså inte skillnad mellan vilket abonnemang du som användare har, detta då det i normalfallet har en försumbar effekt på vilken el som produceras i Sverige (undantaget att du investerar i ny vindkraft som bidrar till att ny el produceras på den svenska marknaden).
Vi på Svalna planerar att under hösten implementera månadsjusterade uppskattningar av utsläpp per kWh för att förtydliga för användarna att det spelar stor roll när el konsumeras. Under senvintern importeras mer el från Europa och att minska elförbrukningen under dessa månader kan ha ganska stor effekt räknat i kilo CO2. Se denna karta för realtidsuppskattningar av elmix från olika EU-länder: https://www.electricitymap.org/?page=map&solar=false&remote=true&wind=false

Hur fördelas utsläppen för boende, på antal vuxna eller på antal familjemedlemmar, dvs inkl. barn?
I hushåll med mer än en person fördelas utsläppen från boendet på antalet vuxna i ditt hushåll, det vill säga exklusive de barn som eventuellt ingår i hushållet. Anledningen till detta är att det i första hand är de vuxna som gör de olika val och beslut som påverkar hela hushållets utsläpp.

Tjänstens funktionalitet

Hur fungerar kategoriseringen?
Svalnas system använder dels en egen databas där olika inköpsställen kategoriserats och dels den av samarbetspartnern Tink föreslagna kategorin. Svalnas system kategoriserar ett inköp baserat på flera parametrar så som antal förekomster av tidigare kategoriseringar, pris och andra parametrar.

Kan appen hantera återköp?
Appen hanterar tyvärr inga insättningar. Ett sätt att skriva ned klimatpåverkan till noll på den produkt du köpt men returnerat är att kategorisera om det initiala köpet till en kategori som räknas som 0 kg växthusgaser till exempel ”exkludera”, utlägg” eller ”sparande & överföringar”. Problemet är att du då också påverkar Svalnas algoritm så att den blir sämre på att förkategorisera framtida köp.

Hur gör jag för att ta bort transaktioner som inte är mina, som till exempel felbetalningar?
Se svar ovan.

Kan appen hantera delade utgifter? Kan jag dela utsläppen från en enskild transaktion på fler personer?
Tyvärr går det inte att dela enskilda transaktioner i Svalna i dagsläget. Det är en funktionalitet som vi hoppas kunna hantera i en framtida utveckling av appen.

Jag har gemensamt konto, hur beräknas mitt avtryck då?
Om du inte aktivt har delat ett gemensamt konto kommer ditt klimatavtryck beräknas för hela det gemensamma kontot. Sätter du ett konto som ”delat” räknas bara hälften av utgifterna och därmed utsläppen med.

Hur gör man för övriga utgifter som betalats av någon annan?
För att klimatpåverkan ska kunna beräknas behöver aktuella transaktioner laddas in i appen. En lösning kan vara att man har tillgång till det konto som någon annan betalar gemensamma saker för (genom fullmakt hos banken). Då kan det kontot anslutas och transaktioner på det kontot delas på två (eller fler). Vi på Svalna har diskuterat möjligheten att skapa hushållsgrupper i en framtida utveckling då detta skulle kunna lösas på ett bättre sätt.

Vad händer om jag ändrar i svaren på de frågor jag besvarat?
Ändrar du svaren på frågorna kommer all koldioxiddata ändras från det datum då du ändrade din profil.

Hur ska jag hantera mitt egna kreditkort?
Kreditkort kan vara en bidragande faktor till felaktiga klimatutsläppsberäkningar om de är felaktigt kategoriserade. Räkningar för kreditkort behöver kategoriseras som sparande överföringar för att inte dubbelräknas eftersom kortens transaktioner redan finns med i beräkningarna.